ازدواجهاي ثبت شده

مشخصات زوجمشخصات زوجه
نامتاريخ تولداستانشهرنامتاريخ تولداستانشهرتاريخ ثبت
علی1353-2-15آذربایجان شرقیملکانسونیا1369-11-23آذربایجان شرقیتبریز1395/02/22
آرش1370-2-12فارسلامردراضیه1374-4-12فارسنورآباد ممسنی1395/02/22
اشکان1346-7-19تهراندماوندطلا1366-9-17آذربایجان شرقیجلفا1395/02/22
مهدی1368-7-7مازندرانساریفاطیما1375-7-7مازندرانساری1395/02/20
شروین1370-12-27تهرانتهرانسارا1369-1-1تهرانتهران1395/02/20
سعید1367-7-7آذربایجان غربیارومیهیاسمن1369-2-6آذربایجان شرقیتبریز1395/02/20
امیر1365-1-1تهرانقدسنسترن1376-9-1تهرانتجریش1395/02/20
رحمان1337-3-5تهرانتهرانزهره1348-4-8تهرانتهران1395/02/19
نیما1367-7-8خوزستاناهوازمحبوبه1370-1-1خوزستاناهواز1395/02/19
علی1370-3-2تهرانتهرانسحر1371-5-5تهرانتهران1395/02/19
ظ1370-4-1آذربایجان شرقیتبریزز1372-9-1آذربایجان شرقیتبریز1395/02/18
علی1358-4-7خارج از کشورانگلیسفهیمه1360-8-6هرمزگانبندرعباس1395/02/16
اآقاپسر1364-10-10گلستانگنبدکاووسسارا1364-10-1گلستانگنبدکاووس1395/02/16
علی1366-6-3تهرانتهرانمریم سادات1370-12-1تهرانتهران1395/02/16
مجید1311-1-18قمقماکرم1364-1-19قمقم1395/02/15
کامران1370-9-2خراسان رضویتربت حیدریهرها1373-3-2خراسان رضویتربت حیدریه1395/02/14
جمشید1360-5-10تهرانتهرانتت1312-2-19قزوینبیدستان1395/02/14
سینا1369-6-6فارسشیرازسحر1372-2-28فارسشیراز1395/02/13
کیرمس1374-1-1اصفهانشاهین شهرنازنین1377-2-1اصفهانشاهین شهر1395/02/12
کامی1372-9-18چهارمحال بختیاریشهرکردقفغ1312-11-18قزوینارداق1395/02/12